Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czas trwania naboru: od dnia 17 marca do dnia 10 kwietnia br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 9 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. a) wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);
  2. b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  3. c) w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
  4. d) szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
  5. e) kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie. 

Festyn Bolszewo Galeria