Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

1. Zakresem obecnego projektu objęta jest część miejscowości Orle i Góra (Paradyż) oraz Bolszewo (w rejonie ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta), tam, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozostała część na chwilę obecną nie jest projektowana.

2. Z projektu wyłączone będą odcinki sieci i przyłącza, gdzie właściciele działek nie wyrażą zgody na budowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

3. Projekt realizowany jest w taki sposób, że oprócz sieci w ulicach projektowane są też odgałęzienia do posesji zakończone studzienką położoną na działce około 1m za granicą. Taki sposób projektowania gwarantuje mieszkańcom, że nie będą musieli w przyszłości wykonywać kosztownych projektów przyłączy.

4. Planuje się jednak, że podłączenie na etapie budowy kanalizacji będziewykonane jedynie do granicy nieruchomości (bez studzienki). Reszta przyłączenia będzie wykonywana przez właścicieli nieruchomości.

5. Zgodnie z art. art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 139 ze zm.) przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.

6. W Gminie Wejherowo istnieje obecnie system dopłat do przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oparty o Uchwałę NR XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. Woj. Pom. 2015, poz. 2667). W miarę możliwości, w tym dostępnych środków finansowych, system ten będzie kontynuowany w kolejnych latach. Dopłata przysługuje osobom, które podłączą się w ciągu 6 miesięcy od wybudowania sieci.

7. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

8. Gmina nie jest w stanie ustalić i informować mieszkańców nt. kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, gdyż zależy on od lokalizacji, długości, głębokości instalacji itp. Osoby, którym zależy na takiej informacji mogą ją uzyskać w formie wstępnej oferty od firm instalacyjnych działających na rynku.

9. Termin realizacji (wybudowania) kanalizacji nie jest jeszcze ustalony. Zależy on przede wszystkim od czasu,  w którym zostanie zrealizowany projekt oraz od pozyskania zewnętrznego dofinansowania budowy (np. ze środków unijnych).  Inwestycje w kanalizację są bardzo kosztowne, koszt skanalizowania projektowanego obecnie obszaru wyniesie kilkanaście milionów złotych.