Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

 • ograniczenie emisji spalin i/lub zużycia opału w piecach zasilanych paliwem stałym poprzez ich modernizację

 Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje o naborze:

Podstawa prawna:

 • uchwała nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
 • uchwała NR XL/484/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

 • ograniczenie emisji spalin i/lub zużycia opału w piecach zasilanych paliwem stałym poprzez ich modernizację

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo w Wejherowie przy ul. Transportowej 1. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

 • Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru:

 • 20 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
 4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
 5. kopię umowy na przeprowadzenie modernizacji pieca.

Dofinansowanie modernizacji pieca zasilanego paliwem stałym dotyczy modernizacji przeprowadzonej w sposób, który posiada udokumentowany wpływ na zmniejszanie emisji np. poprzez „spalanie dymu” (dopalanie gazu odlotowego).

 

Niniejszy nabór nie dotyczy inwestycji polegających na wymianie źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez likwidację pieców opalanych węglem/koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą, olejem opałowym gazem ziemnym, ogrzewaniem elektrycznym, ograniczeniu zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych, montażu zestawów fotowoltaicznych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Nie dopuszcza się łączenia dofinansowania przyznanego na zasadach określonych w uchwałach (patrz podstawa prawna) z jakimkolwiek innym współfinansowaniem przyznawanym przez Gminę Wejherowo, jej jednostki organizacyjne lub za ich pośrednictwem. Jednocześnie przypominamy, że dany Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska na nie więcej niż jedną inwestycję określoną w przywołanych wyżej uchwałach, w roku kalendarzowym.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Wsi Bolszewo. Mamy  nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Teksty tu zawarte mają za zadanie ułatwienie pozyskiwania podstawowych informacji o bieżących sprawach dot. Bolszewa.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami z życia codziennego naszej wsi, do prezentowania swoich opinii i sugestii. Jeśli macie jakieś ciekawe informacje, aktualności oraz wiadomości dotyczące Bolszewa, przesyłajcie je do nas.